Бердянський медичний коледжВас вітає циклова комісія загальноосвітніх дисциплін!Підґрунтям медичної освіти у Бердянському медичному коледжі є загальноосвітні дисципліни. Викладачі циклу весь час перебувають у творчому пошуку, систематично проводять студентські науково-практичні конференції з хімії, біології, фізики, олімпіади з української мови та літератури та медичної інформатики. Студенти мають прекрасні можливості збагатити свої знання та розширити кругозір.Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії загальноосвітньої підготовки Бердянського медичного коледжу. Педагоги циклової комісії впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. При викладанні нового матеріалу широко використовується
метод випередженого навчання та постанови проблемних завдань, що активізує пізнавальну діяльність студентів. Для індивідуальної роботи зі студентами педагоги-новатори циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує особистісний потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку, що дає можливість творчо розвивати особливості студента. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки міцні знания, а й реалізують виховну та розвиваючу мету. У розпорядженнi викладачiв кабинет фізики та математики, кабiнет бiологiї, української мови та літератури, лабораторiя хiмiї. Примiщення обладнанi всiм необхiдним для вивчення математики, бiологiї, хiмiї, екологiї; є рiзноманiтнi стенди, таблицi, схеми, моделi, багатий дидактичний матерiал.
Викладання ведеться на високому методичному i теоретичному рiвнях, iз застосуванням досягнень в галузi науки i технiки, новiтнiх iнформацiйних технологiй. Створено сучаснi методичнi розробки для самостiйного вивчення за допомогою комп’ютерних програм з англійської мови, математики, біології, хiмiї; триває робота над створенням вiдповiдних електронних пiдручникiв.

Міщенко Тетяна Михайлівна, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, 1979 року народження, освіта вища. 2001 року закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко, здобула спеціальність вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, російської мови та літератури. У Бердянському медичному коледжі працює з вересня 2005 року викладачем англійської мови. На заняттях з англійської мови викладач реалізує комунікативний підход до навчання, який сприяє оволодінню іншомовним міжкультурним спілкуванням, розвитку самостійності, творчої активності, формуванню й розвитку критичного та нестандартного мислення, вихованню впевненості у власних силах, що, як відомо, забезпечує успішність навчально-пізнавального процесу. Саме тому, беручи до уваги той факт, що на заняттях з іноземної (англійської) мови розв ’ язується цілий комплекс завдань, визначальними з яких є розвиток міжкультурної комунікативної компетенції та її складових, викладач вважає, що її досвід пов ’ язаний з необхідністю розробки і демонстрації шляхів практичного впровадження комунікативно орієнтованих завдань у процесі формування мовної та мовленнєвої компетенцій з метою практичного опанування студентами мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності.

Баннікова-Безродна Ольга Вікторівна, 1961 року народження. 1983 року закінчила Донецький державний університет, хімічний факультет, здобула спеціальність "Біохімік. Викладач”. Упродовж 1983-1986 рр. працювала лікарем-лаборантом у біохімічній лабораторії Бердянської міської лікарні. У Бердянському медичному коледжі працює з 1986 року викладачем хімії. Стаж педагогічної діяльності – 22 роки. На заняттях з хімії основний акцент поставлено на поєднанні різних форм організації пізнавальної діяльності з метою дати змогу кожному студентові самореалізуватися, здійснювати пошукову роботу, досягнути впевненості у власній значимості, розвинути духовний потенціал. Головною метою Ольги Вікторівни на заняттях з хімії є підвищення активізації навчально-творчої діяльності студентів, формування практичних навичок, розвиток професійних якостей майбутнього фахівця.

Василенко Людмила Йосипівна народилася в с. Красногірка Житомирської обл. Ємільчинського району. 1994р. закінчила Запорізьке педагогічне училище за спеціальністю "Викладання в початкових класах”, 1997р. – Бердянський державний педагогічний інститут ім.П.Д. Осипенко й здобула кваліфікацію "вчитель української мови і літератури,методист з виховної роботи”. У ході викладання української мови та літератури Людмила Йосипівна домагається реалізації двох суджень: "Це важливо” і "Це цікаво”, зароджує у свідомостістудентів бажання знати й формує упевненість у своїх силах, духовному потенціалі Хочу й можу”, виховує через емоції та подив. У ході занять-презентацій, занять відвертості, вікторин, дискусій, панорам тощо неодмінною складовою є творчість студентів, орієнтація на їх внутрішні потреби. Серед улюблених педагогічних прийомів викладача – перевірка знань за "олімпіадним принципом”, опитування у формі "бліц-турніру”, використання елементів гри "Що? Де? Коли?”, оголошення на початку заняття номінацій на зразок "Найрозумніший”, "Найактивніший” та колективне визначення в кінці номінантів та ін. Педагогічна діяльність Людмили Йосипівни відзначена прагненням експериментувати, створювати на занятті здорову атмосферу обміну думками між учасниками навчального процесу, виявом внутрішньої поваги та терпимості до кожного.

Шитко Вікторія Володимирівна народилася 1980 р. в с. Осипенко Бердянського району Запорізької області. У 2003 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю
математика та основи економіки. На посаді викладача математики Бердянського медичного коледжу працює з вересня 2003 р. У 2006 році отримала диплом магістра за спеціальністю. За період роботи Вікторія Володимирівна проявила себе як відповідальний і вимогливий викладач, який поважає особистість студентів, багато зусиль докладає для розвитку їхніх здібностей. Використовує різні форми й методи навчання з метою
активізації творчої пізнавальної діяльності студентів. Заняття проводить на достатньому професійному рівні, застосовує інноваційні технології, які сприяють підвищенню предметної компетенції, зацікавленості студентів, стимулюють їх самостійність, допомагають оптимально засвоїти знання. Багато уваги приділяє набуванню вмінь та навичок, необхідних студентам у їх майбутній професійній діяльності.

Шеховцева Ольга Геннадіївна, 1966 року народження, росіянка, освіта вища. Закінчила 1986 року з відзнакою Бердянське медичне училище за спеціальністю фельдшер-лаборант. Після закінчення
училища працювала за спеціальністю у санітарної епідеміологічної станції, санітарно-гігієнічного відділу . Загальний стаж роботи складає 18 років 6 місяців, педагогічний – 3 роки 5 місяців. У 2002 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія” та здобула кваліфікацію вчителя біології. Працює в Бердянському медичному коледжі на посаді викладача біології та гігієни з вересня 2005 року. У ході проведення занять застосовує різні активні форми організації пізнавальної діяльності студентів; широко використовую методичні прийоми розвитку
творчих здібностей студентів, з метою удосконалення процесу навчання, підвищення якості знань студентів. Знаходиться в постійному пошуку методичних прийомів розвитку творчих здібностей студентів,
упроваджує в навчальний процес елементи нестандартних форм навчання. Дає змогу кожному студентові самореалізуватися, прищеплює йому кращі якості людини, формуючи біологічно й екологічно грамотну людину; особистість, яка знає цінність життя і своє місце у світі живої природи, громадянина України, який зуміє прийняти вірне рішення в складній життєвої або професійної ситуації.

Білик Наталія Леонідівна, 1978 року народження, освіта вища.Закінчила в 1999 році Бердянський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, здобула спеціальність "викладач математики і інформатики та обчислювальної техніки”. З вересня 1999 року по січень 2006 року працювала вчителем математики в Катеринівській СШ Покровського району Дніпропетровської області. З січня 2006 р. працює в Бердянському медичному коледжі викладачем математики. Педагогічний стаж 9 років 03 місяці. Постійно працює над удосконаленням методики проведення занять. Використовує інноваційні методи активного навчання з акцентом на інтерактивні форми. Інтерактивне навчання з математики , інформатики та обчислювальної техніки передбачає передусім діалогове навчання, у ході якого відбувається поповнення новими знаннями в результаті взаємодії викладача та студентів, студентів між собою; мета такої взаємодії створення комфортних умов навчання, за яких студент відчуває свою успішність, власні інтелектуальні досягнення, що робить продуктивним сам процес здобуття знань.