Проблема генеза, диагностики и психолого-педагогической коррекции задержки психического развития у детей (на п

Автореферат диссертации по теме "Проблема генеза, диагностики и психолого-педагогической коррекции задержки психического развития у детей (на примере неблагоприятного влияния природных и антропогенных факторов)"

1НСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГП АПН УКРА1НИ

а 1 и .1

1 3 МД:1 1П.П7 На правах рукопису

В1СКОВАТОВА Тетяна Пашивна

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСУ, Д1АГНОСТИКИ I

ПСИХ0Л0Г0-ПЕДАГ0ПЧН01 КОРЕКЦП

ЗАТРИМКИ ПСИХ1ЧНОГО РОЗВИТКУ У Д1ТЕЙ

(на приклад! несприятливого впливу природних та антропогешшх чшпшкш)

13.00.08 - Спещалъна психолопя

Автореферат дисертацп на здобуття наукового ступеня доктора психолопчних наук

К и 1 в

Дисертащею е рукопис.

Роботу виконано б Швденноукра!нському державному педагог ному ушверситет! и. К.Д.Ушинського (м.Одеса).

Оф!ц!йн! опоненти:

I. Доктор пскхолог1чних наук, професор Букун Микола 1лл!ч

2« Доктор психологчнях наук, професор

Цуканов Борис Йосипович 3. Д1йсний член АПН УкраУни, доктор педагоггчних наук, професор Киричук Олександр Васильович

Пров1Дна установа Слов"янсышй деркавний педагог^чни-й хне тут

Захист в!дбудеться травня_1997 р, Е

затдашп спещал1зовано! Ради Д 50.28.01_при 1нстиз

дефектологЛ АкадемН педагог!чних наук Укратни за адресе 252001, м.Ки'хв-1, вул.Трьохсвятителъська 8_

3 дисертацхею ложна ознайомитися у науковхй частиш 1нституту дефектолог!I АШ Укра'хни

Автореферат роз!слано " " у^П I

Бчений секретар спец!ал!зовано1 вчено1 ради доктор педагог!чних наук,

професор

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуалыпсть теми. Для подальшого розвитку соц1альних, :оном1Чних перетворень, що в!дбуваютьоя в УкраШ, потр1бно в1чене i працездатне гпдростаюче покол!ння. Одним i3 чинни-в, що заванають досягненню належного pibhh розвитку молодь усталена вже тенденшя зростання частоти i глибини затримки ;их1Чного розвитку д!тей. Результат фундаментальних психоло-чних досл1даень свичать про залеэиисть процесу формування :обистост1 в!д вих1дного piвня псих1чного стану ндивгда >лейхер В.М., Божович Л.1., Киричук О.В., Костюк Г.С., Лазур->кий О.Ф., Левитов М.Д., Лiciна M.I., MepniH B.C., Небилицин .Д., Платонов К.К., Теплов Б.1., Binet Д., Settel J., Rosen-"eig S., Rorschach. H. та iH.).

Звичайно прояв затримки псих1Чного розвитку нейтрал1зуеться ) 15-17 poKiB життя особистосн. Але у б!лыпост1 випадк!в ff 1сл!дки пов"язан5 з комплексом неповноц1нност!, педагог!чною жедбан!стю, розвитком нервово-псюачних розлад1в, дев1антни-I i делпшвентними формами поведшки. 3 метою попередження цих ;оринних психолог1 чних явищ у во ix регионах Укра!ни розгорта-гься мережа спец!альних навчально-виховних закладов для Д1тей i затримкою псих!чного розвитку.

Проблема затримки псих1Чного розвитку дгтей посгдае пом5 т-з м!сце у сучасн{й специальной психолог!I. Ряд дослгдженв у й галузг присвячеио г? enionoril, nepeiroBi, поиуку засоб1в эрекц1I (Бачерников M.G., Булахова Л.A., BispeHKO А.6., Власо-а Т.О., 5горова Т.В., Глляшенко Т.Д., Лебединська К.С., Лубов-ький В.1 о, Марковська 1.Ф., Певзнер М.С., Рождественська М.В., з1 singer P.S., Huessy H.B., Kirk S., Kirk W., Metoyer M. ,Silven ,B.,Spionek H.K.,Strother С.та }н.).

На формузашп окремих шпшчних функц}й у дгтей i3 затрим-эю псих5чного розвитку зосередили сво{ пошуков! зусилля Даулен-кене ЮЛ., Егорова Т.В., Кудрявцева В.П., Лубовський В Л., На-онова ВЛ., Переслен? ЛЛ., Подобед В.Л., Рейдибойм М.Г., ак Т.В., Слепович О.С., Стадненко H.LI., Ульенкова У.В., Djini-3 H.A., Шевченко С.Г., Blak 0.,ELees_Delanie м., Лангмай-р й., Матейчек 3., Новак К., Szlivovski Н., Tarnopol L., Uli am Р. та iH.

Вгдзначаючи значимгсть дослдаень з цхе! проблеми, СЛ1Д за' уважити, що ряд важливих питань залишився поза увагою вчених. Так, не висв1тлено вплив несприятливих екологгчних умов на про-цес псих1чного розвитку д^тей, немае загальноприйнятих вгкових показник1в сфорыованост1 основних псих1чних фунщцй Д1тей, а такок теоретично обгрунтованих моделей д!агностики I корекцП затршки псих1чного розвитку, в{дсутня система психолого-педа-гог1чно! корекцП виявлених в*дхилень у псих1чному розвитку тей.

Концепц1Я досл{дження. Концепщя нашого Д0сл1Дження грунту еться на цШсному шдход1 до проблеми навчаныя, виховання 1 ко рекцП дитини, яка розвиваетъся аномально, на науково-теоретич-них положениях слец1ально1 психолсг{I ! педагопки. Розробляючи концещцю, ми керувалися основними положениями про законом1рно-ст1 розвитку шзнавально! Д1яльност1 I емощйко-вольово! сфери Д1тей }з затриккою пскх1чного розвитку при вже в|домих генезах.

Основу концепщ I становить мгкдисцишпнарний синтез знань у галуз1 дефектолог! I, в1ково! I педагогично! психологП, зага-льно! дидактики. 3 щею метою було залучено пауков! положения про Т1сний взаемозв"язок психолог1чних 1 соматичних характеристик здоров"я, дан1 про виникнення у Д1тей з порушеннями розвитку ряду вторинних В1дхилень; про св1дому I иллеспрямовану Д1яль Н1сть у процес1 корекцП недол1клв розвитку; загалып законом1р ност1 псих1чного розвитку Д1тей } його Б1ков1 норми; методи, прийоми, засоби навчання д1тей, використаш нами з корекщйною метою, психолого-педагопчну I юпн1ко-психолог1чну характеристику Д1тей 13 затриикою псшачного розвитку вне в1Домих генез!в

Особливгстю розглядуваного нами сонато-церебрального гене-зу е його ДЕоаспектн5сть: в!н може 1снувати як самостийна причи на I в сукупност! з уже В1Домиыи, обтяжугочи при цьому вияви за-тримки псюачного розвитку I поглиолюючи Н стушнь. На вЦмшу в!д Iнших генез{в, сомато-церебральний викликае пол1мордшсть вияву затримки псих1чного розвитку залежно В1Д малих доз ишдле вих речовин, як1 сприймае организм дитини.

Розробка д!агностичного апарату здЬЧснювалася на основ} зе гальних принцип1В психод!агностики (ЮЛ!.Забродин) I положень про диференцгйну Д1агностику дефект1в психгчного розвитку Д1те1 (В.1 Лубовський). Ш фундаментальна положения конкретизувалися у створен1й модел! диагностики затримки псих1чного розвитку.

Розроблена нами модель и!стить три п!дмодел1, одна з яких ае дв! взаемопов"язан! складов!: "п!дмодель психИного стану итини }з затримкою псих!чного розвитку"; "пгдмодель ситуащ! Эсгекення" 5 "пгдмодель задач!, розв"язувано1 обстегувйним"; подмодель психод1агностичного методу". Кокна шдмодель м!стить зйзнэчнШ для не! параметри, як! дають змогу ун!ф!кувати прозе психод1агностичного обегекення. 1хшй обсяг надае монлив!сть тец1ал1стов1-психологу в межах одепе! пгдмодел! складати один 5о к!лька власних вар!ант!в комплексу використовувзних парамет-

Теоретична засади зд!йснення корекщйно! роботи мгетять )тири блоки: теоретичний, методичний, орган!защйний I виконзв-ький. Теоретичний блок метить перел!к знань, не0бх1дних корек-)ров1 для здгйснення психолого-педагог!чно! корекц!I, методич-:й блок - мету, завдання, загальнодефектолопчн! I спеглально )зроблен1 принципи, зм1ст, ыетоди, прийоми ! орган!зац}йн! фор-I; орган! зацНшкй блок передбачае В1дб1р контингенту, який по-зебуе корекц!!; шдготовку спещалтспв для зд1йснення корек-йно! роботи; створення банку нзтер!ального забезпечення зд!йс-:ння корекц!йнот роботи; створення умов для I! проведения; роз-|бку методичного матер1алу; виконавський блок - визначення зо-[ актуального ! найближчого розвитку, безпосередне здгйснення 'рекщйног роботи шд контролем прошжного психод!агностичного стеження.

Модель проведения корекщйно! роботи використано при ство-нн} системи психолого-педагогЁчно! кореши!, склэдовими яко! еюнетно-дидактичва гра, дпзкультурно-оздоровч! 1гри ! прийо-естетичного впливу0

Методолог!чну основу досл1дження становлять:

- науков! положения про законом1рност1 розвитку шзнаваль-! д!яльност1 у дгтей доишльного I молодшого шильного В1ку норм1 ! в умовах II поруиення через несприятливий вплив природ-х I антропогенних чинникхв зовншнього середовища;

- системний п1дх1д передбачае взаемозв"язок ус1х псих1чних соиатичних процесЁв в организм! дитини, |х цШсшсть I струк-рн!сть у навчально-виховноиу продес1 (П.К.А.аох!н>. Системний дх1д дае змогу розглядати навколишне середовище як синтез ма-ргальних, енергетичних ! психогенних чинпик!в, кожний з яких равляе 1стотний вплив на шдростаючий орган!зм, дослхдити вза-

емозв"язок юж несприятливиш чинниками зовшшнього середовища 1 негативними в1дхиленнями у психхцх дитини.

На основ1 системного шдходу психолоична даагностика, спрямована на виявлення затрикки психхчного розвитку, I дсихо-лого-педагог!чна корекщя виявлених вхдхилень розглядаються як единий щлеспрямований процес покращання психоемощйного стану дитини.

Науково-теоретичним обгрунтуванням досл1джень були:

- положения про законом!рност: псшичного розвитку дитини в норьм I в умовах. в1дхилень у П розвитку;

- кояцепщя затримки псюачного розвитку у д1тей 5-10 ро-кхв, зумовлена впливом ыалих доз природних I антропогенних чин-ник1в, П да агностики I психолого-педагог1чнох корекцП.

Об"ект дослгдження. Псшачняй розвиток Д1тей домшльного

I ГЛОЛОДшОГО ШКХЛЬНОГС Б1Ку 15 ЗиТрИтКОд) ПСИлХЧНОГО рОЗБИТКу, ЯК1

мешкають у рхзних еколопчних умовах.

Предмет досл1джекня„ Особливостх псих1чного розвитку Д1тей» ши зазнають тривалого х стойкого впливу несприятливих екологхч-них чинншив, створення системи психолого-педагог1чно1 корекци виявлених недол1кхв 'хнього розуыового й емощИного розвитку.

Мета досл1даення. Визначеяыя теоретичних основ I ыетодичних засоб1в д1агностики 1 психолого-педагог1чно1 корекци затримки псюичного розвитку у дгтей ДОЫК1ЛЪНОГО 1 молодшого шмльного в1ку, зу1.».овлено1 неспраятливим впливом малих доз деяких ешдли-вих речовин зовшшнього середовища.

Завданвя досшдження:

1. Вивчяти вхков1 1 залеяш вхд шсцевих уыов особливост! психхчного розвитку д1тей, як1 зазнають тривалого несприятливо-го впливу ыалих доз природних 1 антропогенних чинный в зовшшнього середовища.

2. Обгрунтувати моздив1Сть психолого-екологхчного прогнозу-вання "зон ризику" зб1льшення частота I ступеня вияву затримки ПСИХХЧНОГО розвитку Д1тей ДОШК1ЛЬНОГО I МОЛОДШОГО ШК1ЛЬНОГО В1Ку0

3. Теоретично обгрунтрати й апробувати дгагностичний апа-рат для виявлення специдлки затримки пскх1Чного розвитку I зи-значення ступени II вияву.

Розробитк тебретичну можель системного здпизнення корек-Ц11 затримки псюачного розвитку»

5. Перевгрити ефективн1сть теоретично! модел1 психодого-педагог1Чно1 корекцЛ затримки псих1чного розвитку в умовах фунтцонального об"еднання "Школа - дитячий садок".

Ппотезз досл1 дження,, Затримка псих1чного розвитку у д^тей, як1 проживають у несприятливих еколопчних умовах, специф1Чно зуиовлена пог!ршенням 1хнъого пскхофхзичного стану п^д впливом мал их доз иесприятливих природних I антропогенних чинник!В. Своечасне виявлення особливостей аномального розвитку таких д1-тей I розробка диференцгйованих засоб1В корекщйного впливу на нього монуть бути ефективними за умови створення й застосуван-ня спещального комплексного д1агностичного апарату. Зд1йснен-ня систр??!'? ззход!з психо.юго-педагогг чноI ксрекц:! розвитку ц'с! категорП д!тей з урахуванням його специф1ка дасть можлив1сть значно покращити процес 1хнього психоф!зичного розвитку I попе-редити виникнення його вторинних негативних ознак0

Методи досл!дненняо У робот1 використано такг методи Д0СЛ1Д-ження психолого-педагог!чних явищ: теоретичн1 - анал1з, пор13-няння й узагальнення науково-л1тературних цатер!ашв з проблеми, а також власних експериментальних даних, моделювання; оргашза-Ц1ин1 - пор!вняльний I лонгктюднии; емл1ричн! - спостерекення, психод!агностичн1 методики, констатуючий I формуючий експеримен-ти у лабораторий I природшй формах; методи статистично! оброб-ки результат1в - кглы^сний I як1сний.

Обсяг дослтдження. Досл1дження провадилося з 1978 по 1996 рг Одержано експериментальн! даш про псих1чний стан д1тей, з яких 1466 мешкали в еколопчно несприятливих, а 933 - у В1Дносно зприятливих умовах. У процес! д!агностики нами було використа-йо 21 методику (18 пато- I нейропсихолог!чних; 3 проективн!)»

У формуючому експеримент1 зд1йснено психолого-педагог!чну корекц1Ю затримки шлшчного розвитку у Д1тей, ЯК1 мешкають у р!зних несприятливих еколопчних умовах; б!огеох!шчного рег^о-зу, ендем1чного щодо захворювання Кашина-Бека (393 особи); зон! короткого рад!ац1йного контролю (534-); район! впливу х!м1чних викид1в (489). Тривал1сть кореши йно! роботи " 3 роки.

Наукова новизна дослхдження полягае у виявленш особливостей проявив затримки псшичного розвитку, спричинено! новим генезом, як1 задекать вщ В1ку Д1тей I екологхчних рег1ошв 1х мешкання. Кр1м того, в розробщ I экспериментальному шдтвердженш ефектив-ност1 застосування д1агностичного апарату I система психолого-педагопчнох корекцхх:

- у виявленнх рашше не описано! причиш вин&кнення затримки псюичного розвитку у Д1тей - тривало! стгико! 1нтоксикацГ! малими дозами прнродних г антропогенних чинншив зовн1шнього середовища;

- у виявлеши шшморфност1 вияв1в затримки псюичного розвитку у Д1тек, як1 мешкають у рхзних екологхчних умовах;

- у встановленш залежност1 частота виникнення затримки пси-х1чного розвитку в1д еколоичних особливостей регхону 'х проливания;

- у визначеши у в1ковому аспект! особливостей, що залегать Е1д шсцввкх екологхчних y^:"-0вi затримки психхчного розвитку у Д1тей 5-10 рок1в, як1 зазвали тривало! 1 еийко! нтоксикащ! мапиш дозами пшдоивих речовин;

- у розробщ й апробуванш теоретично обгрунтованого апарату для д1агностування затримки псшйчного розвитку, побудовано-го на основ! створено! модел1 психод1агностичного обстеження;

- у виокремлешп й експериментальному обгрунтувашп р1вн1в глибиш затримки психхчного розвитку у д1тей дояшльного I мо-лодшого шального в1ку такого ж роду детершнацх!;

- у розробщ й апробаци системи психолого-педагогхчно! ко-рекщ! затримки псюичного розвитку у д1тей.

Теоретична значущсть дослхдження полягае в розробщ й об-грунтуванш нового сомато-церебрального генезу затримки псшично-го розвитку, теоретичних основ психолог!чного обстеження : психолого педагогично! корекщI:

- в створешп концепщ! генезу, д!агностики та психолого-ое-дагоично! корекщ! затримки псшйчного розвитку у д1тей;

- у Еид1лешп й обгрунтуванш сомато-деребрального генезу затримки псюичного розвитку у дхтей;

- у визначешп теоретичних обгрунтувань створення модел1 системно! д1агностики затримки псшйчного розвитку у д1тей;

- у видхленн! принцип! в, створешп теорГ! побудови психолого педагог1чно! корекщ!, I, виходячн з не! - модел! зд1йснення II з Д1тьми 13 затримкою псшйчного розвитку;

- у доведени, що провхдним видом дхяльноот! у дхтей 1э за-»имкои псих1 чного розвитку е навчадь но-I г роза, осилькк сформо-.нхсть псшачнях нроцесхв у цьому випадку в1дпов1дас доишльному ков1, а сощальний статус - молодшому школьному.

Практична значущхсть доол1даення полягае у нових шдходах до кхолог1чного обстеження Д1тей 5-Ю рок1в 1 психолого-педагог1ч->1 корекщ! затримки психхчного розвитку, спричиненого малими зами пшдливих речовин навколишнього середовща;

- у розробд! дхагностичного апарату для виявлення затримки шачного розвитку, який Ы1стить дв1 тестов1 батаре!, одна з их призначена для поглибленого психолог!чного обстеження,

уга - для шк1льно1 психодхагностики;

- у розробщ критерПв виявлення затримки психхчного розвит-у д1тей I р1вн1в показкишв, що характеризуясь стушнь П ви-

у на кожному рощ життя особистост1 у в1ковому 1нтервал1 в1д до 10 рок1в х дають змогу диферекщввати затрзмку псща чного звитку вхд ол1гофрешх в стадП деб1льност1;

- у доведеши, що дхтк, як! впродовж тривалого часу зазна-е> несприятливого вшшву малих доз природних х антропогенних яншив, становлять "групу ризику" щодо затримки психхчного звитку. На територП Укра!ни виявлено несприятливий вшгив ма-

с доз радхащйного I х1М1чного забруднення зовнхшнього середо-Ш на розумовий 1 емощйний стан Д1тей; ' - у розробщ алгоритму зд1йснення психолог1чнох корекщI цтыак 13 затримкою психхчного розвитку в умовах функцхонально-об"еднання "Школа - дитячий садок";.

- у розробщ й апробуванш методики проведения сюжетно-ди-;тично1 гри, як одного з осяовних методхв психолого-педагог:ч-' корекщх затримки психхчного розвитку.

Положения, що виносяться на захист:

1. Висновни про те, що не описаною ранте причиною затримки х1чного розвитку у Д1тей е тривала I ст1йка штоксихсацхя маи дозами природних I антропогенних речовин. Спричинена вдми пиками затримка психдчного розвитку мае сомато-церебральний :ез.

2. Пропонований апарат д1агностики затримки псшичного роз-ку у Д1тей, який М1стить повну 1 скорочену дхагностичш тес-

I батаре!, представлений у вигляд1 моделх, достатньо вал1д-для диференщйно! психод1агностшси 1 оптималъний для прак-ного шкошстання.

3. Теоретичш засада корекд1йнох роботи при затримках пси-

ХХЧНОГО розвитку в ДОИШЛЬНОМу i МОЛОДШОМу ШКХЛЬНОМу в1цх, модель i система ' проведения, грунтуються на таких принципах: створення сприягливих умов для зд1йснения корекц1йно1 роботи; детер(Л1Шзму; всеб!чностх; науковост1; структурности забезпе-ченш св1домостх й активност1 Д1тей у npoyeci корекщйно!' роботи; наочност!; установки на ycnix; побудови корекщйнох роботи В1д простого до складного i на гран! психо|яз1олог1чних мотаи-востей дитини; врахування ступеня затримкя пстачного розвитку.

Апробащя роботк. Мат е pi ал! досл1дже нея доповхдалися на м1жнародних науково-ярактичних конференщях з проблем сощаль-но—психолог!чних i психолого-педагогхчних наоидов аварП на 4AEG /Шп'в, 1993/, психотералП i реабШтацП хворих 3 зони впливу aBapi на ЧАЕС /Одеса, 1994/, сощальних аспект!в пси-х!чного здоров"я д!тей i nifiniTKiB /Одеса, 1994/, ncnxoTepani i реабШтаци хворих д!тей i шдониив у санаториях умовах /Одеса, 1994/; на УП Всесоюзному з"хзд1 психолог!в СРСР Дюск-ва, 1989/, на П з"хзд! психолог!в Укра'1Ш /Khb, 1996/; на Всесоюзних конференц!ях з проблем ф!з!олог!!' людини i тварин Дешнград, 1981/, ревматолог! ! кл!шчно'1 медищни /Мльнюс, 1985/; на I Всесошзшй науков1й конференщ "Ф!зична культура i спорт !нвал!д!в" /Одеса, 1989/; на Mi крег ^нальних конферен-щях з проблем "Пед!атр!я: питания диагностики i л1кування" /Чита, 1988/, "Психологi4Ha наука i сучасний заклад народно!' ocbth" /Запор1жжя, 1994/, "Початкова ocbita - шляхи розвитку" /SanopiimH, 1995/; на заеданиях лабораторх навчання i вихован-ня д!тей 3 затримкою психхчного розвитку ордену "Знак Пошани" ВД1 дефект cwori Д1осква, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1987, 1988/; на розширених заеданиях Проблемно'! науково-досл1дно'! лабораторхх з вивчення хвороби Кашина-Бека пш Читинському державному медичному iкститутх /Чита, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984/; на заеданиях кафедри педагог!ки i психолог! Чи-тинського державного педагог!чного !нституту m. М.Г.Чершшев-ського /Чита, 1986, 1987, 1988/; на заеданиях кафедри педаго-гхки i психологП Читикського iнетитуту вдосконалення вчител1в /Чита, 1989/; кафедри педагогии ! психолог! початково'! оевхти Швденкоукрахнського державного педагогичного унхверситету !м.К.Д.Ушинського /Одеса, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995/ i кафедри сощально!' педагог!ки i психологГх того самого ушверситету

Здеса, 1996/; матерхал експонувався на Всесоюзшй виставцх до-ягнень народного господарства у пав1льйош "Охорона здоров"я" йосква, 1983/.

Оеобистий внесок автора:

Автором розроблено:

- концепцию генезису, Д1агностики 1 психолого-педагог1чно1 эрекцП затршки психхчного розвитку дгтей лощильного 1 молод-эго шильного вхку, зумовленох вшшвоы малих доз природних 1 нтропогенких чинншив;

- модель психод1агностЕКя, на основ1 яко! складено дв1 тес-овх батарэ!, до них ув1йшш плеть спед1ально створених х чоткри одаф1кован! методики; одна з тестовых батареи призяачеыа для ЕС1льяо1 псих од1 агяостшси;

- КрЙтбрХХ оцхшш у БХКОБОму аСийКт! Р1БЙЯ сфирглОБсШОСТХ 1знавальнох сфера у Д1тей В1Д 5 до 10 рок1в, ши дають змогу [ддиференщювати затримку исканного розвитку в1Д <шгофренП

стад11 деб1льностх;

- теоретичш засада зд1йснення психолого-педагог1чяо'1 корек-II: II модель 1 систему;

- визначено провхдшй вид д1яльностх у дхтей 13 затримкою шххчного розвитку т1е! само! детерш наш I I на його основ1 гворено новий вид гри - скжетно-дидактична гра, як провхдний этод психолого-аедагог1чно1 корекцП.

Структура I обсяг робота. Дисертащю викладено на 562 сор1нках машинопису; М1стить вступ, п"ять роздШв, висновки, шсок л1тератури /569 джерел, з них 1ноземнши швами -'>/. У робот1 вмщено 60 таблидь, 23 малюнка I 6 додатк!в.

ОСНСВНИЙ 3MICT РОБОТИ

Розд!л I "Розвиток вчення i сучасн{ уявлення про затримку nc«xi4Horo розвитку у д!тей" шстить параграфи "IcTopiH вивче-ння затримки псих^чного розвитку у Д1тей", "Взаемозв"язок со-ыатичного { псих!чного стану д}тей", "Вплив малих доз природ-нкх i антропогенних токсичних речовин на псих!чний стан Д1тей" ! "Розмежування затримки псих1чного розвитку й ол1Гофрен!!".

Як в1домо, поняття ".затримка псих^чного розвитку" введено в психологгчну науку В1тчизняниыи дослхдниками в середин! ншпшнього стол!ття (Власова Т.О., Лубовський B.I., Певзнер М.С.). Водночас ряд заруб!кних автор{в намагалися виокремити численну групу д1тей, HKi зазнають труднощ!в у навчанн! i ма-ЮТЬ в!дхилення У поведшщ (Huessy E.R., Metoyer М., Silven L.B., Tarnopol L., Tovmaend I. та iH.). BiflMlHHiCTb у ШД-ходах до визначення згаданих понять ми вбачаемо у тому, що до-сл^дники колишнього СРСР характеризували особлквост! процесу псих1чного розвитку, a 3apy6iEHi - прояви псих1чного стану д1-тей.

Досл1джувана проблема виявилася на стику iHiepeciB психолог!! i дитячо! психоневрологil. За пор!вняно невеликий час у цьому напрямку було зд1йснено ряд широкомасштабних дос лежень, як! виявили, що частота затримки псих!чного розвитку ко-ливаеться в!д 15 до 35% в!д юлькост! досл!джених (Винокуров . Л.Н., Дауленскене Ю.1., Лебединська К.С., Рейдибойм М.Г., Соошеп Н.А., Ксота. И., Komender J., Record E.G., Spionek H.K., Tamopol L.ra iH.).

Поступово накопичувалась {нформащя про вияви затримки псих!чного розвитку. Деяк! автори найбгльше уваги придояли сформованост! п!знавально! сфери (Власова Т.О., 1лляшенко Т.Д., Лубовський B.I., Насонова В Л., Певзнер М.С., Рождественська М.В., Тригер Р.Д., Ульенкова У.В. та iH.), 1нш! - емоц!йно-вольов!й або особйст1сно-мотивац1йн!й (Винокуров Л.Н., Вишнзв-ська С., Герт А., Грибанова Г.В., Дем"янов Ю.Г., MHyxiH С.С., Рейдибойм М.Г., Huesay Н.Е., Hetoyer М., Spionek Н.К., Town-send м. та fH.).

Вид^ено й описано три ступен! вияву затримки псих!чного розвитку: легкий, середой i тяжкий (виракений), дано характеристику 1х ознак i прояв1в (Гайдук Ф.М.).

Узагальнення наведених в!домостей дало змогу виявити де-як1 питания, що залишилися поза увагого досл!дник!в або розв"я-зан! недостатньо. Так, у л1тератур1 вхдсутш основн! характеристики затришш псих!чного розвитку як явища. При з"ясуван-н1 причин затримки псих:чного розвитку головну увагу прид1ля-ють найзагальн1шим з них, як! мають загальне значения. Прояви затримки псих!чного розвитку пов"язуються з особливостями пе-реб!гу, а не з причинами, цо зумовили 1х. Ураховуючи значне поширення затримки псих!чного розвитку, важливим видаеться виокремлення "зон ризику" високо! частоти II виникнення.

Одним !з найскладнших питань виявилося розмежування затримки псих1чного розвитку й ол!го$ренП ступени легко! де-б!льност!.

Розгляд затримки псих!чного розвитку з методолог! чних позтпй надае змогу для подальшо! характеристики 1!.

Затримка псих!чного розвитку в Д1тей - явище, що стано-вить особлив!сть вказаного процесу. Сутн!сть л полягае у не-зр1лост! мозкових структур, а виявом в переб1Г формування пси-х!чних функц!й, В1дм!нний В1д норми ! патолог!!. Ця в!дм!н-н!сть - упов!льнення процесу при збереженн! можливост! його актив!зац1I.

Причиною затримки псих!чного розвитку д!тей е негативнкй вплив на згаданий процес у плода, дитини перших рокгв життя матер!алышх, енергетичних, психогенних чинник!в зовн!шнього ссредовита (у тому числ! малих доз токсичних агент!в), а результатом - знижений р!вень здоров"я, працездатност!, сошаль-но! зр!лости

Ножлив!сть затримки псих!чного розвитку у д!тей спричинкь еться переважно специф!кою умов життя популяцИ, групи населения, родини, станом здоров"я батьк!в, а в!рог!дн!сть - сшв-в!дношенням несприятливих ! сприятливих умов.

У проблем! затримки псих!чного розвитку д!тей суб"ектом досл!дження е сп!льн!сть психолог!в, педагог!в, дитячих психоневролог^, спец!ал!ст!в 1нших галузей знань ! батыив, об"ектом - процес псих!чного розвитку дитини, а предметом -сформован!сть II п!знавально!, емощйно-вольово! ефери та де-як! 1нш! особист!сн! характеристики. М!ра затримки псих!чного розвитку - меж! коливань вказаних показник!в, що нер!дко по-трапляють у рамки норми!патолог!I.

На нашу думку, при найменуванн1 форм затримки псих1чного розвитку д}тей б1льш слушно покласти в основу не спрямован1сть д!! ушкоджувальних агент!в, а характер 3uih досл!дкуваного процесу. Однак цей процес потребуе спещальних наукових роз-робок i практичних апробац!й.

У дисертацН докладно розглянуто дан! медично! i психологично! Л1тератури з проблеии затримки псих1чного розвитку з позицЯ впливу останньо! на здоров"я д1тей. Ii анал!з дав змо-гу висловити думку про те, що здоров"я людини - поняття комп-лексне, воно м!стить соматичн1 i психолог!чн! ознаки. Iii складов! здоров"я перебувають у ticHi й едност!, взаемозв"язку i взаемозумовленост{. Ведомо, що здоров"я дитини залежить в!д природних ! сощальних чинник!в (Громбах С.М., Сердюкозська Г.М., SilvenL.B., Wender р.Н„ та !н.)«

Зв!дси випливае, що затримка псюачного розвитку ыоже бути зумовлена гамою несприятливих вплив!в на орган!зм.

У медичн!й niTepaTypi впродовж рок!в накопичилиеь в!до-мост! про токсичну Д1Ю малих доз природних i антропогенних сполук на кл!тини центрально! нервово! системи, деяк1 психо-ф!з!олог!чн1 функцИ i поведшков! реакц!I людини i п!ддосл!д-них тварин. Досл!дники трактували ц! дан! як хнтегральн! не-cneun$i4Hi прояви iHTOKcimauiI, не заглиблюючись у !хню пато-генетичну сутн!сть. На жаль, ця !нформац!я виявилася незапи-таною психологами, що працювали над проблемою затримки ncnxi4-ного розвитку у д1тей.

Виходячи з положень про залежн!сть процесу розвитку iH-дшпда в!д стану його здоров"я i нерозривного взаемозв"язку соматично! i псих!чно! складових здоров"я, нами розглянуто токсичну д!ю малих доз ешдливих речовин як одну з причин затримки псих!чного розвитку дi тей.

Екстраполюючи дан! медично! л!тератури про MexaHi3M токсично! д!! ыалих доз природних ! антропогенних сполук на кл1-тини центрально! нервово! системи, ми вважаемо, що вплив iH-токсикащ! на псих!чний стан д!тей полягае зрештою у токсичному ураженн! нейрон!в центрально! нервово! системи i знижен-н! активност! окисно-в!дновних процес!в в орган!зм!, що спри-чишое розвиток rinoKci!. На ц!й основ! розвиваеться астено-невротичний синдром, знижуеться увага та активность емоц!йно! сфери. Розвиток в орган!зм! адаптац!йних nponeciB призводить

до загального ослабления организму I лов"язано? з ним эатрин-ки псих^чного розвитку.|кр1м цього, адаптацхйн! реакцН, що розвиваються в орган!зм! у в{дпов}дь на ушкоджувальну д!ю малих доз токсичних агент1В, можуть викликати зы!ни орган!за-ц!йних функц1й центрально! нервовог системи, !! енергозабез-печення, що також призводйть до затримки розвитку, у тому числ1 й псих!чного. Це дае нам П1дстави припустити, що !нток-сикац!я цалиши дозами природних I антропогенних речовин е стрес-фактором ^ризику" певного ушшльнення псих!чного розвитку д!тей, аа до його затримки, яку ми розглядаемо як один 13 вияв1в адаптац!йно1 реакц!! орган!зму.

Перел1чен! зм1ни фунюцонального стану организму роз-глядають у спец1альн'1й л!тератур1 як передумови виникнення затримки псих!чного розвитку Д1тей, однак безв!дносно до гн-токсикац!!.

Насл1дки вплизу на оргашзм людини малих доз деяких токсичних речовин практично щлковито зб5гаються з в!домиии причинами виникнення затримки псюачного розвитку I легко! деб!льност1.

Суть в1дм!яност! затримки псих!чного розвитку та 0Л1Г0-фрепН ми вбачаемо в тому, що в першоцу 13 зазначених с кии в оргашчн! ураження мозкових структур здеб1лыиого не спостер!-гаються, р!дше вони слабко виражен!; а у другому - присутн! обов"язково. Це визначае спрямовашсть ! ефектившсшь психо-лого-педагог!чно! корекщ I обох розглкдузаних стан!в.

Розд1л 2"Тсоретичне обгрунтування апарату диагностики затримки псих!чного розвитку у д!тей 5-10 рок!в, зумовлено! впливом малих доз фактор!в зовн!шнього середовища"м1стить параграфи "Основн! напрямки сучасно! психод!агностики" ! "Д!агностичний апарат виявлення затримки псих1чного розвитку у д!тей 5-10 рок!в, зумовлено! впливом малих доз фактор!в зовн!шнього середовища".

Дано визначення психолог!чно! д!агностики як виду Д1яль-ност!, вид!лено П принципи ! розглядуван! проблема, вказано об"ект, предмет ! основн1 завдання. Розкрито новий напрямок цього виду д!яльност! - шк!льна психод!агностика - ! визна-чено !I основн! завдання:

- виявлення й корекщя неблагополучное!! у навчальн!й д!яльност! ! повед!нц!;

- визначення готовкост! до навчання;

- д!агностика особистост! з п1двищеними зд!бностями.

Дос! затримку псих!чного розвитку у д!гей д!агностують

за допомогою комплексу ргзних метод1в залежно в!д досвхду 1 квал1ф1кацЛ спец!ал!ста (Забродш Ю.М., Лубовський БЛ. та

П}д час встановлення диагнозу I визначення глибини затрим-ки псих1чного розвитку е значш вагання, що, на нашу думку, зумовлено браком модел! психод1агностичного обстеження Д1тей !з затримкою псих!чного розвитку I в1кових ргвнгв 1ХНВОГО пси-х1чного розвитку, а також штегровано! ощнки псих1чного стану Д1тей. Це утруднюе з!ставлення даних про частоту I глибину за-тримки псих1чного розвитку, отримэних в р!зних умовах психоло-г1чного д0сл1дкення ! в р!зних регшнах Украши. Розроблена нами модель психодиагностики затримки псих1чного розвитку ы!с-тить: "п1дмодель псих!чного стану дитини !з затримкою псих!ч-ного розвитку"; пП1дмодель ситуац!! обстеження" I "шдмодель задач!, розв"язувано! обстежуваним"; "п!дмодель психодгагнос-тичного методу". Кожна шдмодель описуе найзначн1ш1 параметри, як1 дозволяють д!агностов! складати один або к!лька власних вар1ант1в комплексу використовуваних параметр1в.

Перша - "Шдмодель шпшчного стану дитини !з затримкою псих!Чного розвитку" - описуе типов! для д1тей ц1е! групи в!дхилення у псих1чному розвитку. До них належать спад праце-здатност!, сформованост1 р!зних властивостей уваги, сприйман-ня, мнем!чних 1 мислительних процес!в, тонко! I грубо! моторики, поггршання емоц1йного стану.

Друга - "шдмодель ситуац!! обстеження" - характеризуе умови, найсприятлив!ш! для його проведения. Тут указано засо-би встановлення контакт!в з обстежуваним, перел!к необх!дних анамнестичних даних, стратег!ю складання плану обстеження. Складовою частиною ц!е! п!дмодел! е "п!дмодель задач!, роз-в"язувано! обстежуваним", Обгрунтовано необхш^сть I значения иотивац!! дитини до уст иного виконання завдань п!д час тестування ! регламентовано допомогу д!агноста у процес! тес-тування.

Третя - "шдмодель психод1агностичного методу" - визна-чае наб!р !нформативних ! доступних методик виявлення у дитини !ндив1дуальних особливостей прояв!в затримки псих!чного розвитку.

Нами розроблено дв! д!агностичн! тестов! батаре! для ви-явлення ! визначення глибини затримки псих!чного розвитку у д!тей. Одна з них (повний вар!ант) призначена для поглиблено-го обстеження дгтей з метою встановлення д!агнозу в найсклад-н!ших випадках, а також для використання в наукових досл!д-женнях. Друга (скорочений вар!ант) - для ш^льно! психод!аг-ностики, коли у рол! д!агноста може виступати вчитель. Припу-скаючи наявн!сть у дитини затримки псюичного розвитку глибо-кого ступени, вчитель направляе !! на поглиблене обстеження фах!вцями.

Повний ! скорочений вар!анти д1агностичних тестових батарей м!стять в!дпов1дно 12 ! 9 методик, у тому числ! спец!аль-но розроблених, а такок модиф!кованих автором. Так, нами спе-ц!ально створен! тести: "Знайди перестановки" (на об"емних ! площинних предметах) ! "Знайди в!дм!нност!" (вивчення обсягу I переключения уваги); "Склади п!рам!ду" (вивчення сприймання форми ! кольору); "Назви одним словом" (на узагальнення), тести на конструктивну дхялыпсть на площинних I об"емних предметах трьох категор!й складност!; рисунковий тест ДАМ - дерево -автопортрет - м!сцев!сть (вивчення внутр!шнього емоц!йного стану за 10 шкалами: невротичн!сть, депресивн!сть, спонтанна ! реактивна агресивн^сть, екстра-!нтровертован!сть, емоц!йна лаб!льн!сть, муян!сть - ж!ноч!сть, особист!сна тривожн!сть, внутр!шн!й дискомфорт, аутестичн!сть); модиф!кован! - проба Иульте (дошк!лышй вар1ант), проба на асощативну пам"ять (введения двох показник!в); методика "Кубики Кооса" (вар!анти малюнк!в для дошшльнишв ! молодших школяр1в); питальник САН - самопочуття, активн!сть, настр!й (дошк!льний вар!ант).

Д!агностичн! тестов! батаре! б!льи !нформативн! та менш трудом!стк!, особливо для дшльно! психод1агностики, пор!вня-но з використовуваними у сучасн!й Д1агностиц! затримки псих1Ч-ного розвитку у д!тей.

3 метою полегшення штерпретац!I здобутих результат!в розроблено р!вн! сформованост! основних псих!чних функц!й, властивих д!тям вгком в!д 5 до 10 рок!в !з затримкою псих!ч-ного розвитку, за кожний р!к життя.

Застосування модел! психод!агностики I р!вн!в сформовано-ст! основних псих!чних функщй дае змогу адекватно з!ставляти результати психод!агностичного обстеження в р!зних рег!онах Укра!ни.

Розд1П 3. "Особливост! психолошчного функц!онування д1тей 5-10 рок!в, як1 зазнали 1нтоксикацН ыалими дозами природних 1 антропогенниХ'ЧИнник1в" метить п"ять параграйлв: "0рган1~ зац1я, умови I методика вивчення психоемоцШого стану Д1тей", "Психосоматичний стан Д1тей, як1 мешкають у р!зних умовах зов-нШнього середовища"; "Працездатн^сть } сформован1сть уваги у д!тей"; "Сформован1сть п1знавально! сфери ! психомоторики у дгтей 5-10 рок}в"; "Особливост! емощйно! сфери у Д1тей 5-10 рок1В".

В1домост! про обстежен} контингенти та умови 1хнього проживания представлено в табл. I.

Таблиця I

Розподи обстежуваного контингенту за умовами проживания I в^ком

В1ков{ групи, !х чиселыисть (ос 16)

Умови проживания Дошк1ль- Молоди1 Всього

ники ШКОЛЯР1

Зона, ендем!чна щодо

хвороби Кашина-Бека 132 261 393

Зона впливу насл!дк{в

аварЯ на ЧАЕС (забруд-

ненлсть територЯ

1-5 Кг/км2) ИЗ 471 584

Зона впливу викщив х1м-

заводу (протягом 90-100

дн!в на р!к забруднення

атмосферного пов1тря

азотвм1сними викидами на

р:вн1 2-4 гранично до-

пустимих концентра^ й) 121 368 489

Зона еколог1чно в1дносно

сприятлива 236 697 933

Разом: 602 1797 2399

Серед обстеженого контингенту перёважали {ндивЦи, як1 складали третю трупу здоровья, до яко! зг1дно "Методичних ре-комендац1й з комплексно! ощнки стану здоров"я д!тей I пгд-л!тк1В П1д час масових л1карських оглядев", розробленизс НД1 г1г{ени д!тей ! П1дл!тк}в М!н!стерства охорони здоров"я СРСР, належать особи 13 хрон!чнимизахворюваннямиабо вродженою патолог! ею в стадЛ компенсацЛ, з р!дкищ загостреннями хронхч-ного захворювання з нетяжким переб!гом, без вираненого пору-шення загального стану 1 самопочуття. За оценкой М1сцевих ме-дичних заклад!в у багатьох д1тей було виявлено ознаки церебра-стешчного синдрому, Д^ти, як1 страждають на хворобу Кашина-Бека , мали виражен! кхстково-суглобов! порушення, за по казни-ка ми ф13ИЧНого розвишку в1дставали в!д статево-вхкових норм, характеризувалися зниженою працездатШстю. Д!тям, як! зазнали впливу насл!дк!в авар!! на ЧАЕС, властив! низький р!вень функ-ц!оиальних мокливостей головних систем життезабезпечення ! гТ)!яиино? прчпездэтноо^т, 151ттьпт|ь тз них перебуэае п!д дис-пансерним наглядом невропатолог!в з приводу неврозу ! неврсзо-под!бних розладгв. Д!тяц, як! мешкають у район! впливу викид!в х!мзаводу, притаманн! в!дставання в!д норм ф!зичного розвитку, слабкий розвиток мускулатури, втомлюван!сть й ознаки невро-тичних розлад!в. Б1льш!сть цих д!тей тривало ! часто хвор!ють.

У процес! обстеження взятих п!д нагляд д1тей з р!зних еколог1Чних рег10н!в використан! обидв! розроблен! нами тестов! батаре! (21 методика).

Результати д!агностики затримки психхчного розвитку представлено в табл. 2.

У д!тей !з сприятливих в еколопчному план! рег'юн!в частота виявлення затримки псих1чного розвитку бупа в межах, як! вказували гнш! автори, а з несприятливих - значно бхлыаою, особливо глибокого ступеня вияву.

У процес1 тестування було отримано так! результати. В експериментальних трупах показники працездатност! д!тей !з затримкою псих!чного розвитку глибокого ступеня були нижчими, Н1ж у !хн!х однол!тк!в, як! розвиваються нормально, на 48-51%, а легкого - на 33-36%. В!дмпшостей глибини спаду цих показни-к!в за рег!онами не пом!чено. Зниження уваги при глибокому ступен! затримки псих!чного розвитку становило в!д 48 до 75%, а при легкому - в!д 25 до 42%. Найзначн!шэ зниження цього по-

Таблиця 2

Поширення 1 глибина затримки псих!чного розвитку у д!тей, як! мешкають у р1зних еколсяччних умовах

Кон- Ступеш вияву в!дхилеяь,

Умови проживания тин- к!льк!сть д!гей (%)

гент глибокий легкий в!дсутН1й

Зона, ендем!чна щодо I 21 18 61

хвороби Кашина-Бека II 20 16 64

Зона впливу насл1дк!в I 18 15 • 67

авар!! на ЧАЕС II 17 14 69

Зона впливу викид1в I 22 20 58

химзаводу II 21 19 60

Зона екологхчно в!днос- I 7 II 82

но сприятлива II 6 13 81

Прим! I к а: I - дошк1Льники; II - молодил школяр!.

казника виявлено в дошк! льшшв, насамперед з резону, ендем1Ч-ного щодо хвороби Кашина-Бека. За глибоко! затримки псих1чно-го розвитку показники сформозаност! цам"ят! д!тей з експери-ментальних труп знизилися на 40-53%, а за легко! - на 20-45/5 пор! вняно з однол1тками без недолШв у псюачному розвитку. Найб1льше зниження ц! е! функц'П в'1дзначено в д!тей !з зони впливу викид1в х1мзаводу. На^стотнШ зм!ни, спричинен1 Д1ею ушкоджувальних агент1в, стосуються сформованост! мислительних процес!в. Пор!вняно з однолгтками, що розвиваються нормально, показники у д1тей 13 глибокою затримкою психгчного розвитку знизилися на 19-46%, а з легкою - на 16-30%. За цим показником токсичн! агенти справили найб1лыций вплив на школяр1в. Серед досл!джуваних рег!он!в у найг!ршому стан! опинилася зона впливу викид!в х!мзаводу. При розгляд! даних, що характеризуют психомоторику д1тей, виявлено певну полярн}сть розпод1лу результат! в. У тих, хто страждае на хворобу Кашина-Бека з глибо-

ким ступеней затримки псюичного розвитку, результат пройи Озерецького були на 75-82^ нижчими, н:ж у 1хн1х однол1ТК1В, як1 розвиваються нормально, а з легким - на 68-70%.

У д!тей з двох !нших експериментальних труп з'ниженйя цьо-го показника в целому колквалося в межах В1Д 45 до 57%. Сл^д В1дзначити !стотну в психолог! чному вдаошенн!, статис'тично значущу (Р < 0,05) р1зницю показник!в, притаканних д!тяы !з затримкою псих!чного розвитку глибокого ! легкого ступен!в ви-яву. Прояви емоц!йного стану д!тей, як} складали експеримен-тальн! групи, були незм1нно ! статистично значимо нижчими, н1ж в однол1Тк1в, як{ розвиваються нормально. Глибина цього зниження вар"ювалзся в!д 22 до 37%. Серед показник!в, що ви-значалися, найсильнше знизився настрой. Найнинч! показники самопочуття, активности I настрою в^дзначено у Д1тей 13 зони впливу насл1дк!в авар!1 на ЧАЕС. Це стало пгдгрунтям для по-глиблення досл1джень у цьому напрямку. Для розв"язання ще! задач! було виксристано питальникк ГР-16 та Сп!лбергера, ко-льоровий тест Люшера, а також розроблений нами малюнковий тест ДАМ (дерево-автопортрет-м!сцев!сть). Поргвняно з контрольною групою Д1ти, як! зазнали впливу насл!дк!в аварН на ЧАЕС, ха-рактеризувалися вищими показниками енощйно! лаб!льност1, внут-р!шнього дискомфорту, депресивност!, аутестичност!, реактивно! агресивност1 ! стресового стану« Водночас у них була знижена невротичн!сть й особист!сна тривожн!сть.

Результат вивчення психоемоц! иного стану д!тей з трьох досл!джуваних рег!он1В дали змогу виявити в них деяк! особли-вост! вияв!в затримки псих!чного розвитку0 У д^тей, що страж-дають на хворобу Кашина-Бека, найб!льи виражен! порушення психомоторики, зникення показник!в працездатност! й уваги. 1хню п!двищену емоц!йну активн!сть ми розглядаемо як вияв охоронно-го збудження - реакщ! на обмеження рухгв. Особливостями затримки псих^чного розвитку у д!тей !з зони жорсткого рад!ац!й-ного контролю е пог!ршання !хнього емоц!йного стану, що може бути зумовлене сукупним впливом !нтоксикац1I I пригн!ченого стану, що гндукуеться довколипиНш. В Д1тей 13 зони впливу ви-кид!в хгмзаводу пров!дними ознаками затримки псих!чного розвитку е зникення пам"ят! I мислення, що ми схильн! пояснювати нейротропною д!ею ушкоджувальних агент!в. На цьому тл! нами виявлено, що у д1тей !з дослгджуваних зон, тих, що псих!чно

розвиваються нормально, був певною м1рою знижений р!вень сфор-мованост! основних псих!чних функц!й (едал* I).

Аналогии дан! одержано при визначенн! !нших псих!чних функц!й, 1х вид1в I властивостей. Тенденц1я виявлених в1дхи-лень норми у б1к зниження мае не т!льки статистичне, а й психолог1чне значения. За таких умов значно утруднене ув1мк-нення механ!зм1в компенсацИ недостатком! одн!е! функцН або I! вид!в ! властивостей за рахунок актив!защ1 нших.

Пор1вняно з контрольною групою зниження р!вн!в основних емощйних прояв!в становили в!д II до 18%.

За результатами експериментальних досл1джень виявлено так! основн1 законом!рностI.

На великому фактичному матер!ал! показано, що затримка псих1чного розвитку у д!тей супроводнуеться соматичною слаб-К1стю I п!двиценою захворювангстю. Це Шдтверджуе наш! припу-щення про те, що токсична д1я малих доз природних I антропо-генних чинник!в е причиною затримки пстачного розвитку сомато-деребрального генезу';

Зростання частотност! 1 глибини затримки псих1Чного розвитку у д!тей, як! ыешкають в обстекених нами еколог1Чно не-сприятливих регионах, дае п!дставу в!днести !х до "зон ризику" й обгрунтувати доц!льн!сть еколого-психолог!чного п1дходу до прогнозування поширеност1 затримки псих!чного розвитку.

Бстановлено пол!морф1зм затримки психгчного розвитку у дЛтей, який виник п!д впливом малих доз р1зних токсичних аген-т1в.

Доведено, що в д!тей з цих регион!в, як! не мають затримки в псих!чному розвитку, виявлено також тенденц!ю до зниження показник!в сформованост! п!знавально! сфери.

Розд!л 4 »Теоретичне обгрунтування системи психолого-пе-дагойчно! корекц!I затримки поих1чного розвитку у д!тей" м!с-тить три параграфи: "Чинники, що визначають необх!дн!сть зд!й-снення психолого-педагог!чно! корекц!I затримки псих!чного розвитку у д!тей", "Модель зд1йснення психолого-педагог!чно! корекц!! затримки псих!чного розвитку та И складов!"; "Система психолого-педагог!чно! корекц!! затримки псих1Чного розвитку".

Затримка псих!чного розвитку у дгтей - негативне явище, що тягне за собою ряд несприятливих насл!дк!в; В1Д утруднення засвоення навчального матер!алу до дев!антних форм повед!нки.

А Б В А Б В I II

Працездаипсть

А Б В А Б В I II

Короткочасна пам"ягБ

100 50 80 70 60 о:

А Б В А Б В I II

Розпод!л уваги

А Б В А Б В I II

Мислення (процеси акалгзу та синтезу)

!4ал. I. Сформован1сть деяких псих1чних функц!й у д1тей 5-10

рок!в без в!дхилень у псих^чному розвитку, як! мешкають у несприятливих еколог!чних умовах

УмовнМпозначення: А - д!ти з рег!ону, ендем!чного щодо хвороби Кашина-Бека; Б -!з зони впливу авар!! на ЧАЕС; В - !з зони впливу викид!в х!м-заводу; I - доишльники; II - молодил школяр!

Для попередження IX потр1бна корекщя виявлених вгдхилень у псюпчному розвитку дгтей, яку у сучасних умовах доц!льно зд!йснювати в межах спец!ально орган!зованого навчально-вихов-ного процесу. Це дасть пгдстави визначити таку корекц!ю як психолого-педагог!чну.

Поняття "Психолого-педагог!чна корекшя" ми розглядаемо як вид психологично! корекц!!, яка зд1Йсшоеться в навчально-виховноцу (педагог!чному) процеси 1! об"ектом е процес пси-ххчного розвитку дитинк, а суб"ектом - шк1льний психолог, учитель, вихователь групи подовкеного дня або дитячого садка I сама дитина» Психолог!чну корекщв затримки типичного розвитку ми характеризуемо як активний ц!леспрямований процес усунення недолШв у псих1Чному розвитку (П1знавально1, емо-щйно-вольово! сфер I психомоторики), що сприяе позитивному формуванню особистост! в ц!лому. На жаль, психолог!чна наука г практика дос! не мають теоретично обгрунтовано! системи психолого-педагогчно! корекщ! у Д1тей.

Розроблена нами система корегацйно! роооти у розглядува-ному напрямку вгдображена у вигляд1 модели у склад! яко! ви-д!лено чотири основа блоки: теоретичний, методичний, орган!-защйний ! виконавський.

За теоретичну основу корекц!I недол!к!в у псих1Чному розвитку взято фундаментален положения дефектологН, в1ково1 I педагог!чно! психолог!!, а також дидактики.

Методичний блок модел! шстить: мету, принципи, завдання корекц1йно1 роботи, а також !! зм!ст, методи прийоми, засо-ои I орган!зацШи форми. Мета корекц!I вбачаеться у максимальному наближенш дгтей !з затримкою псих!чного розвитку до однол1тк!в, як! розвиЕаюгься нормально. Для 1! досягнення ви-сунуто так1 завдання:

- визначити зони актуального ! найбликчого розвитку пси-хоф131 олопчних можливостей д!тей, як! потребують корекц1! псих1чного розвитку, як основу для складання 1ндив1дуальних плашв корекцгйно! роооти;

- розробити корекц!йний матер1ал ! визначити штенсив-н!сть занять корекщйного спрямування з Д1гьми р1зних вгкових груп з урахуванням глибини затримки псих1Чного розвитку |х;

- використовувати у корекц!йн!й робот! найнов1ш! досягнення психоло^чно! науки ! досв!д практичних психолог1в.

В основу корекщйно! роботи покладено так1 принципи:

- структурности

- св1домост1 й активное^ д1тей у процес1 корекц1йно! роботи;

- наочност!;

- установки на уешх;

- побудови корекщйног роооти В1Д простого до складного на меж1 психоф1з1олог!чних мояливостей дитини;

- урахування ступени вияву затримки псюичного розвитку.

Змгст корекц1йно{ роооти ми вбачаемо в актив1зац11 про-

цес!в псих1чного розвитку дитини, яка сприяе форцуванню п п!знавально1 д1яльност1, енощйно-вольово! сфери I психомоторики з метою ллЕВ'дац!! недодав у псих!чному розвитку I ка-ближенн1 I! психгчно! сфери до однол1ТК1в, як1 розвиваються нормально.

Шд методами корекщйно! роботи ма розум1емо способи усу-нення недолппв у псих!Чному розвитков!, шд прикомаии - шляхи реая1зацП цих способ1в. Основним методой з?л йснення ко-рекц^йног роботи вважаемо сюжетно-дидактичну гру. Прийомами реал1зацП дього методу послужили: створення наочни-д1йового матергалу як учителем, гак ! учняш П1д кер5вництвоы учителя або психолога, складання схематичних образ1в, а також розроб-ка бровях ситуаций з наочно-д!йовим, граф1чно-схематичниц та образним матер1алом. П!д час проведения корекщйно! роботи ви-користано вербальн!, д{йов1, наочнг, образн! I техн1чн! засо-би.

До пров1дних орган1защ йних форм проведения корекщйно! роботи ми В1дносимо урок, 1ндив1дуальн! заняття I домашн! зав-дання, а до супутн1х - 1ндив1дуальн1 завдання ! позаклзену I позашк1Льну роботу.

0рган1зацШний блок модел1 передбачае в}дбгр контингенту, який потребуе кореши I, створення банку I! материального за-безпечення, розробку В1дп0з5дних методичних матер}ал!в, П1д-готовку фах1вц{в для зд^йснення корекцШно! роботи { створення необх!дних для цього умов.

При в!дбор! контингенту, який потребуе корекцШно! роботи, ми виходили 1з наявних ведомостей про умови життя д1тей. Головну увагу ми придглили рег!онам з несприятливими природни-ми й антропогенними факторами зовн!шнього середовища. У цих резонах зд!Йснено щлеспрямоване обстеження окремих дитячих

колектив1в I вобрано контингент, який потребуе корекцП. Виходячи з результат!в обстеження д!тей, ми розробили методич-ш матер1али з проведения корешиI недолШв псих!чного роз-витку. Методика зд1йснення корекц!йно1 роботи в окремих резонах дето в!др!знялася в!д особливостей психосоматичного стану д^тей. Методичн! ыатер1али використовували при шдготовц! психолог!в, виховател!в дитячих дошк!льних заклад1в ! вчите-л1в початкових клас1в до проведения корекщйно! роботи. За Гхньою допомогою .створено банки матер!ального забезпечення зд!йснення корекц!йно! роботи. До цих банк!в ув!йшли набори наочного матер!алу, завдань, рухомих ! дидактичних гор, тех-н!чн! засоби та !н. Створення умов для корекщйно! роботи по-лягало у визначенн! часу I м!сця II проведения адмШстращею дошк!льних заклад!в ! шк!л.

Наступною складовою модел! зд1йснення корекц!йно! роботи з д!тьми з затримкою пс1шчного розвитку став виконавський блок (шал» 2).

Перший етап виконавсько! роботи - визначення зони актуального розвитку д!тей (сформованост! функщй п!знавально!, емо-ц!йно! сфер, особист!сних якостей I психомоторики). Виходячи з отриманих результат!в було вибрано засоби, методи, прийоми корекцП й ор!ентовно визначено тривал!сть ц!е! роботи. Голов-ний зм1ст другого етапу полягав у корекщ! псих!чних функций, що В1дстають у розвитку. У ход! ц!е! роботи зд!йснено контроль ефективност! корекц!йпо! роботи 5 на його основ! уточнено комплекс засоб1в, метод!в, приЙом!в та II !нтенсивн1схь. Трет!й етап полягае у продовкенш корекц!йно1 роботи з урахуванням внесених до I? программ змпи Корекц!йна робота велася до л!к-в!дац11 недолШв у психгчному розвитку.

П!д час розробки системи психолого-педагог!чно! корекц!! використано д!яльн!сний шдх!д, для чого визначено пров!дний вид д!яльност! у Д1тей 13 затримкою псих!чного роцвитку - на-вчально-виховна д!яльн!сть. Виходячи з цього, ми створили но-вий вид гри - сюяетно-дидактично!. II сюжетом е сфера д!йснос-т!, далека в1д конкретних умов життя дитини, яка сприяе роз-ширенню п знань про сферу д1йсност! (п!дводний св!т; космос; м!сто Граматика, нев!дома кра1на Фей тощо), а зм1стом - про-грамний материал ! завдання на розвиток в!дстаючих псих!чних функц!й, оск!льки 1х вид1ляють д1ти !з затримкою псих!чного розвитку як центральний момент д!яльност! вихователя дитячого

К1НЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ - УСУНЕННЯ НЕД0Л1К1В У ПСИХ1ЧН0МУ РОЗВИТКУ

Мал. 2. Виконавський блок зд1йснення корекц1йно! роботи з Д1тьми !з затримкою псих1^ного розвитку

садка або вчителя. Основна функшя цього нового виду гри -шзнавально-розвиваюча. Бона е першою складовою системи пси-холого-педагог!чно? корекц!! I використовуеться як I! пров!д-ний метод.

Оск{льки б1льш!сть д!тей 13 затримкою псих1ЧН0Г0 розвит-ку недостатньо розвинут! також ф!зично, як другу складову пе-редбачено здхйснення фгзкультурно-оздоровчих заходгв: ранко-во! г!г!ен!чно! Г1мнастики, закалювальних процедур, ф!зкульт-хвилинок на уроках (заняттях) I ф!зкультурно! години.

Третьою складовою системи обрано засоби естетичного впли-ву, спрямован! на покращання емошиного стану, зникення втон-люваност!, шдвищення концентратI уваги у д!тей. Психолог1ч-ну корекцШну роботу зд1йснввали шильний психолог, у груп! подовженого дня - вчитель-коректор ! цшльний учитель. При цьому виходили з положения про те, що корекц!ю свого псих1Ч-ного розвитку здШснюе сама дитина у процес1 виконання вказа-них вид1в д1Яльност1, спрямовувано! дорослими (психологом, учителем, батьками).

Роздьт 5"Досв1Д корекцИ затримки псих!чного розвитку у дгтей 5-10 рок!в" м!стить чотири параграфи: "Створення функ-щонального об"еднання "Школа - дитячий садок" для корекщI затримки псих!чного розвитку у Д1тей; його мета 1 завдання", "Корекщйна робота в дитячих довшльних установах", "Корек-щйна робота в початкових класах масово! загальноосв!тньо! школк", "Ефективнлсть роботи з психолого-педагог!чно! корек-ц{! затримки псих1чного розвитку у дошк1льник!в I молодиих школяр!в".

Орган!зац!иною засадою зд1йснення корекцгйно! роботи слу-гувало створене нами функщональне об"еднання "Школа - дитячий садок". Ыета створення об"еднання - скорочення часу зд1йс-нення необх!дно! корекщ1 затримки псих!чного розвитку у Д1-тей ! забезпечення засвоення ними програмного матер1алу масово! початково! школи. У процес! !! досягнення розв"язано так! основы! завдання:

- орган!зувати ранню корекщю затримки псих!чного розвитку !, по можливост!, завершити II в умовах дитячого садка (легк! форми);

- п!дви1дити психолог! чну готовысть д!тей до навчання

у школ! ! забезпечити соц!альну адаптащю 1х до шк!льних умов;

- забезпечити наступн!сть корекц}йно! роботи у дитячому садку i початков!й школ!.

Зд1йснення школою ! дитячим садком сп!льноГ ц!леспрямо-вано! психолого-педагог!чно! корекщйно! роботи надало з"Могу покращити психолог!чний стан дгтей, оволод!ння ними програм-ним матер!алом, що знизило к1льк!сть вщстаючих, у тому числ! тих, хто потребуе повторного навчання; зменшилася к1льк!сть Д1тей з глибоким ступеней затримки псих!чного розвитку, як! потребують навчання у спецгалыпй школ!, а також число вияв!» дев!антних Форм поведшки у невстигаючих молодших школяр!в з затримкою псих!чного розвитку.

Модель i система психолого-педагог!чно! корекщ! апробо-вана на контингентах Д1тей з реггону, ендем1чного иодо хворо-би Кашина-Бека, а також !з зони х!м!чного забруднення. Апро-бащя системи в обох perioHax тривала по три роки. Коретцйна робота з детьми !з зони короткого рад!ац!йного контролю прово-тгиляоя одчорядоро п!д и8с л!тнього двп>псявного оэдоровчого в1дпочинку у в^дносно сприятливих еколоНчних умовах.

У роботi наведено приклади занять кореши иного спрямуван-ня з вказ1вкою педагог!чно! i психолог!чно! мети, зм!сту ! методики проведения ix.

Психолого-педагог!чна система корекц!йно! роботи дала змогу за один навчальний р!к п!двищити р!вень обеягу уваги д!тей на 54-88%, п розпод1лу - на 41-68%, короткочасно! слу-хезо! пам"ят! - на 31-48%, зорово! - на 22-35%, асоц!ативно! -на 6-61%, процес!в анал!з'у i синтезу - на 21-46%, узагальнен-ня - на '22-34%, просторового мислення - на 31-58%. Зростання piBHiB емоц!йн'их стан!в (самоиочуття, активност!, настрою) становило в!д 35 до 40%.

Найб!льше зростання показник!в в ц!лому вгдм!чено при визначенш сформованост! уваги. При розгляд! наведених даних у територ!альному аспект! дещо менше зростання анал!зованих показник!в спостер!галося у д!тей !з зони жорсткого рад!ац!й-ного контролю, що можна пояснити короткочасн!стю i певними особливостями зд!йснення корекц1йно1 роботи з ними. Шшчене !стотне покращання самопочуття i настро